연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

만나테크 지원

약관 및 조건

Bruksvilkår på nettet

Disse bruksvilkårene ("Sidevilkår") styrer din tilgang til og bruk av denne websiden på http://new.mannatech.com ("Siden"), operert av Mannatech, Incorporated ("Mannatech") et selskap som er stiftet i USA. Hovedkontoret ligger i 1410 lakeside Parkway, Suite 200, Texas, USA. Disse sidevilkårene gjelder bare din tilgang til og bruk av siden, som gjest eller registrert bruker, og endrer ikke på noen måte vilkårene eller betingelsene for noen annen avtale du kan ha med Mannatech for produkter eller tjenester. Mannatech selger et vidt spekter av velværeprodukter.

VENNLIGST LEST GODT BRUKSVILKÅRENE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE SIDEN. NÅR DU ÅPNER, BLAR I ELLER BRUKER SIDEN, SAMTYKKER DU I VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM FREMGÅR AV, OG ALLE POLICYER SOM HENVISES TIL, I DISSE SIDEVILKÅRENE, INKLUDERT ALLE ETTERFØLGNEDE ENDRINGER AV FORANNEVNTE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE SIDEVILKÅRENE ELLER ALLE ETTERFØLGENDE ENDRINGER, MÅ DU IKKE ÅPNE, BLA I ELLER BRUKE SIDEN PÅ ANNEN MÅTE.

Tilgang til siden vår

Tilgang til siden vår er tillatt på midlertidig grunnlag, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på siden uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlige hvis siden vår av noen som helst grunn er utilgjengelig over en hvilken som helst periode.

Fra tid til annen kan vi begrense tilgang til noen deler av siden, eller hele siden, for brukere som er registrert hos oss.

Hvis du velger eller får tildelt en bruker-ID-kode, passord eller annen type informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke formidle den til noen tredjepart. Vi har retten til når som helst å deaktivere en hvilken som helst ID-kode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis du etter vår oppfatning har forsømt å overholde noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Du er ansvarlig for å ordne alt det nødvendige for at du skal få tilgang til siden. Du er også ansvarlig for å sikre at alle som får tilgang til siden gjennom din internettforbindelse er oppmerksomme på disse vilkårene, og at de overholder dem.

Opphavsrett og lisens

Alle materialer med opphavsrett på siden, inkludert men ikke begrenset til teksten, designen, håndbøkene, produktinformasjonen, grafikken, bildene, lyd- og andre filer, og valget og oppsettet av disse (kollektivt: "Materialet") er MED ENERETT © 2002-2009 Mannatech, Incorporated og tilhører eller er lisensiert til Mannatech, Incorporated og/eller dennes lisenshavere. Materialene er beskyttet av opphavsrettslov og -avtaler over hele verden. Mannatech gir deg begrenset lisens til å gjøre bare personlig bruk av materialene for din informasjon og kun for å fremme Mannatechs produkter og forretningsmulighet. Denne lisensen er gjenstand for disse sidevilkårene, og inkluderer ikke retten til å: (a) bruke stedet eller materialene til annet enn det tiltenkte formålet, inkludert, men ikke begrenset til noen markedsføring, salg eller annen kommersiell bruk, (b) bruke innrammingsteknikker for å omgi noen del av siden, inkludert noen bilder som finnes på siden eller tekst eller layout av noen side eller skjema som står på en side, (c) publisere, offentlig fremføre eller vise, eller distribuiere til noen tredjepart noen materialer, inkludert reproduksjon eller inkludering av materialene på noe datanettverk eller kringkasting eller publikasjonsmedier, (d) gjøre avledet bruk av siden eller materialene, eller (e) noen systematisk innsamling eller uttrekking av data ved bruk av datamining, roboter eller lignende datainnsamlings- eller uttrekkingsmetoder.

Du kan skrive ut ett eksemplar, og laste ned utdrag av en eller flere sider fra siden vår til personlig referanse, og du kan gjøre andre i din organisasjon oppmerksom på materialet som står på siden vår.

Du kan til enhver tid bare bruke materiale fra sidene på nettsiden som er beregnet på bruk i landet ditt.

Du kan bare linke til startsiden vår, eller til konkrete sider beregnet på bruk i landet ditt.

Du må ikke på noen måte endre papir- eller digitale kopier av noen materialer du har skrevet ut eller lastet ned, og du må ikke bruke noen illulstrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk atskilt fra ledsagende tekst.

Vår status (og til identifiserte bidragsytere) som forfattere av materialer på siden vår må alltid oppgis.

Du må ikke bruke noen del av materialene på siden vår til kommersielle formål uten å få lisens til det fra oss eller våre lisenshavere.

Hvis du skriver av, linker til, kopierer eller laster ned noen del av siden vår i brudd på disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke siden opphøre umiddelbart og du må returnere eller destruere alle kopier av materialene som du har laget.

Du får ikke noen annen rett eller lisens, ved implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte, i eller under noen patent, varemerke eller eiendomsrett til Mannatech eller noen tredjepart. All uautorisert bruk av siden vil annullere tillatelsen eller lisensen som er gitt gjennom disse vilkårene og kan bryte gjeldende lov, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkelovgivning og kommunikasjonsforskrifter og -statutter.

Forespørsler om skriftlig tillatelse til å bruke siden på noen måte som er angitt ovenfor, bør sendes til produktstyring. Produktstyring kan nås på følgende måte:

브랜드 관리
마나텍, 법인
1410 레이크 사이드 파크 웨이,
스위트 200
플라워 마운드, TX 75028 미국

Du er også oppmerksom på at Mannatech vil håndheve sine immaterielle rettigheter til det fulle omfanget av loven, inkludert forsøk på straffeforfølgelse. Innkalling til påstander om brudd på opphavsretten av vårt nettsted materialer kan meldes til selskapet ved å sende webcompliance@mannatech.com.
메르케바레르

Merkevarer som tilhører Mannatech og Mannatechs leverandører eller lisenshavere kan ikke kopieres, brukes eller imiteres, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Mannatech eller Mannatechs leverandører eller lisenshavere. Du vil kanskje ikke kunne bruke meta-tags eller annen "skjult tekst" med noen av ovennevnte merker uten Mannatechs tillatelse. All topptekst, grafikk, ikoner og skripter, servicemerker, merkevarer tilhørende Mannatech kan heller ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten Mannatechs skriftlige forhåndsvarsel. Alle andre Mannatech-navn eller -logoer som er oppgitt på siden, eller alle andre merkevarer, registrert eller ikke, tilhører de respektive eierne. Henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, merkevare, produsent, leverandør eller ikke, utgjør ikke eller antyder ikke godkjenning, sponsing eller anbefaling fra Mannatech
Opphavsrett-klager

Hvis du tror ditt arbeid eller innhold er kopiere og lagt ut på siden eller gjennomgangsfunksjonen på en måte som utgjør brudd på opphavsrett, ber vi deg gi Mannatechs opphavsrett-representant følgende skriftlige informasjon i samsvar med Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

• En elektronisk eller fysisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren eller opphavsrettinteressen,
• En beskrivelse av det beskyttede arbeidet som du hevder er krenket,
• en beskrivelse av hvor materialet som du påstår krenker dine rettigheter, ligger på Siden,
• Din uttalelse om at du er i god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dennes agent, eller ved lov, og
• Din uttalelse, nedtegnet under ed, om at ovennevnte informasjon er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten. Mannatechs DMCA opphavsagent for kunngjøring av påstander om brudd på opphavsrett på sidene er vårt hovedstyre, som kan nås på følgende måte:

법무 자문위원
마나텍, 법인
1410 레이크사이드 파크웨이, 스위트 200
플라워 마운드, TX 75028 미국
전자 우편: legalservices@Mannatech.com

Denne nettsiden

Denne nettsiden er basert i Flower Mound, Texas, USA. Mannatech fremsetter ingen krav om at informasjonen som står i denne danske delen av siden er riktig eller kan lastes ned på lovlig måte utenfor Danmark. Tilgang til materialene vil knaskje ikke være lovlig av enkelte personer i visse land. Hvis du åpner denne nettsiden fra utenfor Danmark, gjør du det for egen risiko og er ansvarlig for å overholde lovene i den respektive jurisdiksjonen.

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på sideen er ikke tenkt å være råd om hvor stor tillit som skal tillegges. Derfor frasier vi oss alt ansvar som oppstår som følge av all tillit som vises slike amterialer av en gjest på siden vår, eller av noen som kan være informert om noe av innholdet.

Du forstår og samtykker i at:

Mannatechs produkter er ikke utformet til bruk i behandlingen av sykdom eller for å erstatte en leges behandling eller utprøvd terapi. Mannatechs produkter er ikke beregnet på å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre noen sykdom.
Alle produktpåstander som er gjort av individer i denne websidens innhold er basert på hans eller hennes personlige oppfatning og/eller erfaringer etter bruken av Mannatechs produkter og Mannatech frasier seg alt ansvar for slike påstander som kan gis. Disse rapportene er ikke verifisert er ikke fremstilt som å gi noe balansert synspunkt på vitenskapen som foreligger. Disse er uttalelsene til individene som gir dem og ikke til Mannatech.
Bare påstandene som gis på det spesifikke landets sider inngår i Mannatechs markedsføring i landet ditt. Påstander som er gjort på sidene til andre land, kan ikke brukes i noen del av markedsføringen i landet ditt.
All misbruk av denne siden vil resultere i disiplinærtiltak i samsvar med Mannatechs bedriftspolicyer og -prosedyrer, og all håndtering av slik misbruk skal overlates utelukkende til Mannatechs forgodtbefinnende.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse sidevilkårene og all tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller innholdet (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav) skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i delstaten Texas, i overensstemmelse med avtaler som er inngått og skal utføres i delstaten Texas, uten tilflukt til delstatens bestemmelser om lovkonflikt. Du samtykker i at alle juridiske saker som oppstår som følge av eller i forhold til disse vilkårene og betingelsene skal reises bare i delstats- eller forbundsdomstol i Dallas fylke, Texas, og du samtykker herved ugjenkallelig og betingelsesløst og underlegger deg den eksklusive jurisdiksjonen til silke domstoler over alle søksmål, rettssaker eller forhandling mot deg for brudd på disse betingelsene i landet du bor eller et annet aktuelt land.

Endring av vilkårene

Mannatech forbeholder seg retten, etter forgodtbefinnende, til når som helst å endre disse vilkårene som kan være aktuelel for deg, eller deler derav, og pålegge nye vilkår og betingelser for siden. Slike endringer, tillegg eller slettinger vil tre i kraft med umiddelbar virkning. Hver gang du bruker siden, vil vilkårene og betingelsene som fremgår av disse sidevilkårene gjelde din bruk av siden. Brukere av siden bør sjekke med jevne mellomrom om det er endringer i websidens vilkår. Hvis du fortsetter å bruke denne siden etter utlegging av endringer på sidens vilkår eller du gjøres oppmerksom på endringene på annen måte, betyr det at du aksepterer de endringene.

Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgang til siden vår eller stenge den på ubestemt tid. Hvilket som helst materiale på siden vår kan være utdatert på et gitt tidspunkt, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Ingen garantier

SIDEN OG MATERIALET SOM STÅR HER ER GITT "SOM DET ER" OG "ETTER TILGJENGELIGHET" UTEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER ANTYDET. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT BRUK AV SIDEN, INKLUDERT ALT INNHOLD ELLER DATA SOM DISTRIBUERES AV ELLER LASTES NED ELLER FÅS TILGANG FRA ELLER VIA SIDEN, SKJER FOR DIN EGEN RISIKO. MANNATECH FRASIER SEG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UTTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSE TIL, ANTYDEDE GARANTIER AV, TITTEL OG UKRENKELIGHETEN AV INFORMASJONEN, MATERIALET OG INNHOLDET PÅ SIDEN. MANNATECH FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE AT MATERIALET PÅ SIDEN ER NØYAKTIG, KOMPLETT, OPPDATERT, PÅLITELIG ELLER FEILFRITT.

MANNATECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TYPOGRAFISKE FEIL ELLER UTELATELSER I FORHOLD TIL PRIS, TEKST ELLER FOTOGRAFIER. VI KAN IKKE OG FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE AT SIDEN ELLER SERVERNE ER FRIE FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, INKLUDERT INNHOLD SOM ER LAGT UT AV TREDJEPARTER. DU BØR BRUKE PROGRAMVARE SOM ER ANERKJENT I INDUSTRIEN FOR Å PÅVISE OG DESINFISERE VIRUSER FRA NOEN NEDLASTING.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN AV ENKELTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, DERFOR VIL NOEN AV UTELUKKELSENE OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDE DEG.

Begrenset ansvar

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER VI ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSSKADE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKT ELLER TAP AV DATA), ENTEN DET SKJER I FORHOLD TIL KONTRAKTEN, TORT OG SVIE (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FORSØMMELSE), BILLIGHET ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE SIDEN ELLER MATERIALENE DERI ELLER SOM RESULTERER AV UAUTORISERT TILGANG TIL SIDEN ELLER ENDRING AV DATA. PARTENE ANERKJENNER AT DETTE ER EN RIMELIG TILDELING AV RISIKO.

Linker til tredjepartssider

Denne websiden og alle andre offisielle Mannatech-websider kan inneholde linker til steder som eies eller opereres av andre parter enn Mannatech. Mannatech gir disse linkene bare som praktisk hjelpemiddel og godkjenner ikke bedriftene eller innholdet av noen linkede steder som Mannatech ikke har kontroll over og ikke er ansvarlig for innholdet eller personvernpolicyer av.

Websideeiere som ønsker å linke siden sin til Mannatechs side må skaffe skriftlig varsel på forhånd fra Mannatechs produktstyring.

Du må ikke etablere en link fra noen webside uten slik tillatelse på forhånd.

Vår side må ikke rammes inn på noen annen side, og du kan heller ikke opprette noen link til noen del av siden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake all linking-tillatelse uten varsel.

Hvis du vil benytte deg av annet materiale på siden vår enn det som fremgår ovenfor, send din forespørsel til produktstyring.

Når siden vår linker til andre sider og ressurser gitt av tredjeparter, er disse lnikene gitt kun for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet av disse sidene eller ressursene, og påtar ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

VIRUSER, HACKING OG ANDRE FORSEELSER

Du må ikke misbruke siden vår ved vitende å innføre viruser, trojanere, ormer, logikkbomber eller annet materiale som er teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til siden vår, serveren som siden vår er lagret på eller noen annen server, datamaskin eller database som er koblet til siden vår. Du må ikke angripe siden vår via et tjenestenektelse-angrep eller et distribuert tjenestenektelse-angrep.

Hvis du bryter denne bestemmelsen, begår du en kriminell handling. Vi vil rapportere alle slike misligholdelsen til de aktuelle myndighetene og vi vil samarbeide med dem ved å rapportere din identitet. Ved en slik misligholdelse, vil din rett til å bruke vår side opphøre umiddelbart.

Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som er resultat av et distribuert tjenestefornektelse-angrep, viruser eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet eget materiale på grunn av din bruk av siden vår eller nedlasting av materiale som er lagt ut der, eller på noen nettside som er linket til den.

Samle og bruke informasjon

På de fleste delene av nettsiden vår, samler Mannatech personilg informasjon fra gjester på frivillig grunnlag. Vi forlanger ikke denne informasjonen for at kunder skal få tilgang til siden. Men gjester må kanskje gi noe personlig informasjon for å delta i noen av programmene våre som tilbys på siden. Personlig informasjon som mottas fra en gjest vil kun brukes til intern markedsføring og vil ikke bli solgt til tredjeparter.
캬크

Mannatech kan benytte "cookie"-teknologi for å få ikke-personlig informasjon fra sine online-gjester. Cookies er informasjonsfiler som nettleseren automatisk legger i datamaskinen når du besøker en nettside. De fleste leserne aksepterer cookoies automatisk, men kan konfigureres til ikke å akseptere dem eller indikere når en cookie sendes. Vi trekker ikke ut personlig informasjon i denne prosessen eller gir denne informasjonen videre til tredjeparter. Med Cookies kan vi tilpasse din brukergrensesnitt til å fremskynde navigeringsprosessen og gjøre opplevelsen på sidene mer meningsfull, morsom og effektiv. Hvis leseren er konfigurert til å avvise cookies, vil du ikke kunne bruke funksjonene på nettsiden vår.

Du kan avslå å akseptere cookies ved å aktivere innstillingen på nettleseren som gjør at du kan avvise cookies. Men hvis du velger denne innstillingen, vil du kanskje ikke kunne få tilgang til enkelte deler av siden vår. Hvis ikke du har justert nettleserinnstillingen slik at den vil avvise cookies, vil systemet vårt utstede cookies når du logger deg på siden.

Fornøydgaranti

Mannatech står bak kvaliteten på produktene og din tilfredshet. Hvis du av noen grunn prøver produktet vårt og ikke er helt fornøyd, kan du returnere det innen 90 dager etter kjøpet for bytte eller refusjon av produktprisen.

MAKSIMALT refusjonsbeløp for produktrefusjon er 5000 kr. Mannatech vil ikke refundere eller returnere noen ekstra produkter mottatt i overkant av 5000 kr.

For å returnere brukt produkt for en refusjon må du:

Fyll ut forespørselsskjemaet for returautorisasjon som er tilgjengelig i Mannatechs ressursbibliotek.
Følg instruksjonene i forespørselsskjemaet for returautorisasjon.
Returner tomme eller ubrukte flasker i en pakke til Mannatech.
Du er ansvarlig for å returfraktkostnader, enhver forsikring og sporing av returfraktpakken din om det skulle bli nødvendig.

I en periode på 90 dager etter kjøpet, vil Mannatech bytte for lik verdi ethvert uåpnet, uskadet eller mulig å lagre (f.eks. rene flasker) som følger:

Alle bytter vil bli gjort på en en-for-en, lik verdi-basis.
Ingen bytte for åpnede eller skitne flasker.
Selskapet vil betale returporto for produkt som går tilbake til kunden.

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.