Mannatech Homepage

Online Gebruiksvoorwaarden

Online Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Sitevoorwaarden") beheren uw toegang tot en het gebruik van deze website via http://www.mannatech.com/(de "Site"), beheerd door Mannatech, Incorporated ("Mannatech") een bedrijf opgezet in de VS geregistreerd op het adres 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA. Deze Sitevoorwaarden gelden alleen voor uw toegang tot en gebruik van de Site, als gast of geregistreerd gebruiker, en wijzigen op geen enkele wijze de voorwaarden van een andere overeenkomst die u mogelijk hebt met Mannatech voor producten of diensten. Mannatech verkoopt een brede reeks producten.

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG ALVORENS U GEBRUIK MAAKT VAN DE SITE. DOOR TOEGANG TE NEMEN TOT, TE BLADEREN DOOR OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, GAAT U AKKOORD MET EN BENT U GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN IN DEZE SITEVOORWAARDEN EN EVENTUEEL BELEID WAARAAN IS GEREFEREERD, INCLUSIEF EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE TOEKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SITEVOORWAARDEN OF EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE TOEKOMST, NEEM DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE SITE, BLADER NIET DOOR DE SITE OF GEBRUIK DE SITE NIET OP ENIGE ANDERE WIJZE.

Toegang tot onze Site

Toegang tot onze Site wordt verleend op tijdelijke basis en wij behouden het recht voor de diensten die we op onze Site aanbieden zonder bericht vooraf te wijzigen of terug te trekken (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk wanneer de Site voor welke reden dan ook op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Van tijd tot tijd zullen we de toegang tot bepaalde delen van onze Site, of onze gehele Site niet openstellen voor gebruikers die zich niet bij ons hebben geregistreerd.

Indien u een gebruiker identificatiecode, wachtwoord of ander soort informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of als u er een krijgt, dan moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u dit niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht een identificatiecode of wachtwoord van een gebruiker onbruikbaar te maken, ongeacht of het uw keuze is of die van ons, indien wij van mening zijn dat u de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige afspraken voor toegang tot onze Site. U bent tevens verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle personen die toegang nemen tot onze Site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat ze deze naleven.

Auteursrecht en Licentie

Alle auteursrechtelijke materialen op deze Site, waaronder maar niet beperkt tot de tekst, het ontwerp, de handleidingen, productinformatie, graphics, beelden, foto’s, geluid en andere bestanden, en de selectie en de overeenkomst ervan (samen "Materialen") zijn allemaal op basis van ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2002-2009 Mannatech, Incorporated en zijn eigendom van of er is licentie is voor verleend aan Mannatech, Incorporated en/of haar licentiegevers. De Materialen zijn beschermd door wereldwijde auteursrechtelijke wetten en verdragen. Mannatech geeft u beperkte licentie om persoonlijk gebruik te maken van de Materialen voor uw informatiedoeleinden en alleen voor het promoten van de Mannatech-producten en businesskans. Deze licentie is onderworpen aan deze Sitevoorwaarden en omvat niet het recht tot: (a) het gebruik van de Site of Materialen, anders dan voor het voorbestemde doeleinde, waaronder, maar niet beperkt tot marketing, de verkoop of ander commercieel gebruik; (b) het gebruik van framingtechnieken om een deel van de Site bloot te geven, waaronder eventuele beelden gevonden op de Site of eventuele tekst of lay-out of ontwerp van een pagina of formulier op een pagina; (c) het publiceren, openbaar uitvoeren of tentoonstellen of distribueren aan een derde van Materialen, waaronder reproductie of het hosten van de Materialen op een computer, netwerk of broadcast- of publicatiemedia; (d) op afgeleide wijze gebruik maken van de Site of de Materialen; of (e) eventuele systematische verzameling of extractie van gegevens door gebruik van datamining, robots of overeenkomstige dataverzamelings- of extractiemethoden.

U mag één kopie printen en samenvatting downloaden van een van de pagina’s van onze site voor uw persoonlijke naslagwerk en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze Site staat.

U mag te allen tijde Materiaal van de pagina’s op de site gebruiken, bestemd voor gebruik in uw land.

U mag niet de papieren of digitale afdrukken van enig materiaal dat u hebt geprint of gedownload op enige manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video of audio-opname’s of graphics los van de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en dat van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van onze Materialen op onze Site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de Materialen op onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat een licentie om iets dergelijks te doen van ons of van onze licentiegevers is verkregen.

Als u een deel van de Site print, eraan linkt of downloadt en daarmee deze gebruiksvoorwaarden schendt, zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet en moet u, naar onze keuze, eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, vernietigen of retourneren.

U hebt geen andere rechten of licenties toegewezen gekregen via implicatie, uitsluitsel of anderszins, in of onder enig octrooi, handelsmerk of eigendomsrecht van Mannatech of enige derde. Elk niet-geautoriseerd gebruik van de Site zal de toestemming of licentie in deze Sitevoorwaarden beëindigen en schendt mogelijk van toepassing zijnde wetten, waaronder maar niet beperkt tot auteurswetten, handelsmerkwetten (waaronder bedrijfsstijl-uitingen) en communicatieregels en statuten.

Aanvragen voor schriftelijke toestemming om de Site op een bovengenoemde manier te gebruiken, moeten worden gestuurd naar Brand Management. Brand Management kan op de volgende manier worden bereikt:

Brand Management
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

U wordt ook geadviseerd dat Mannatech haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van het zoeken van de strafrechtelijke vervolging zal afdwingen. Kennisgeving van claims van schending van auteursrecht van onze website materiaal kan door te mailen webcompliance@mannatech.com aan de Vennootschap worden gemeld.

Handelsmerken

Handelsmerken van Mannatech en die van haar leveranciers en licentiegevers mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of geïmiteerd, in z’n geheel of deels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech of haar leveranciers of licentiegevers. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken bij elk van de bovengenoemde merken zonder de toestemming van Mannatech. Daarnaast zijn alle paginaheaders, graphics, iconen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of bedrijfsstijl-uitingen van Mannatech en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in z’n geheel of deels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech. Alle andere namen of logo’s van Mannatech die op de Site worden genoemd, of enige andere handelsmerken, geregistreerd of anderszins, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Referentie aan producten, diensten, processen of andere informatie door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling ervan door Mannatech.

Auteursrechten Klachten

Als u van mening bent dat uw werk of inhoud is gekopieerd en geplaatst op de Site of de Review Feature op een dergelijke manier dat het een schending van het auteursrecht betreft, stuur dan de auteursrechtvertegenwoordiger van Mannatech de volgende schriftelijke informatie, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang te handelen;
 • Een omschrijving van het auteursrechtelijke werk waarvan u claimt dat het is geschonden;
 • Een omschrijving waar het materiaal waarvan u claimt dat het is geschonden, zich bevindt op de Site;
 • Uw verklaring dat u van mening bent dat het omstreden gebruik niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechtelijke eigenaar bent of geautoriseerd bent om namens de auteursrechtelijke eigenaar te handelen. Mannatech’s DMCA Auteursrechtvertegenwoordiger voor kennisgeving van claims van auteursrechtelijke schending op de Site is onze General Counsel, die op de volgende manier kan worden bereikt:

General Counsel
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA

E-mail: legalservices@Mannatech.com

Deze Website

Deze website bevindt zich in Flower Mound, Texas, US. Mannatech claimt niet dat de informatie op dit Nederlandse deel van de site geschikt is of legaal gedownload mag worden buiten Nederland. Toegang tot de materialen is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen in bepaalde landen. Als u toegang neemt tot deze website van buiten Nederland, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijkheid voor naleving van de wetten in uw respectievelijke rechtsgebied.

Commentaar en andere materialen die op onze Site geplaatst zijn zijn niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij doen daarom afstand van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortkomen uit het vertrouwen op het materiaal door een bezoeker aan onze Site of iemand die geïnformeerd is over de inhoud.

U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat:

 1. De producten van Mannatech niet bedoeld zijn voor gebruik bij de behandeling van ziekten of als vervanging voor de zorg van een arts of een bewezen behandeling. De producten van Mannatech niet bedoeld zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte.
 2. Iedere productmededeling van personen over de inhoud van deze website is gebaseerd op zijn of haar persoonlijke mening en/of ervaring na gebruik van de producten van Mannatech en Mannatech wijst alle aansprakelijkheid van dergelijke mededelingen die mogelijk worden gedaan, af. Deze rapporten zijn niet geverifieerd en worden niet gepresenteerd als een evenwichtige kijk op de beschikbare wetenschap. Dit zijn verklaringen van personen en geen verklaringen van Mannatech.
 3. Alleen mededelingen op de bestemde pagina’s voor uw specifieke land zijn deel van de marketing van Mannatech in uw land. Mededelingen die gedaan worden op pagina’s die bestemd zijn voor andere landen mogen niet worden gebruikt als onderdeel van de marketing in uw land.
 4. Eventueel misbruik van deze Site zal resulteren in disciplinaire maatregelen in overeenstemming met het zakelijk beleid en de procedures van Mannatech, en de behandeling van dergelijk misbruik is alleen naar eigen goeddunken van Mannatech.

Van toepassing zijnde Wetten en Locatie

Deze Sitevoorwaarden en eventuele geschillen of claims voorvloeiend uit of in verband hiermee of hun onderwerp of structuur (waaronder niet-contractuele disputen of claims) zijn onderworpen aan en worden verklaard in overeenstemming met de wetten van de Staat Texas, van toepassing op overeengekomen overeenkomsten en worden volledig uitgevoerd binnen de Staat Texas, zonder zijn toevlucht te nemen tot wettelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord dat eventuele juridische acties of acties die in billijkheid voorvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden, alleen worden ingediend in een staatsrechtelijke of federale rechtbank in de County Dallas, Texas en u gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met en levert u over aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken ten aanzien van een rechtsgeding, actie of maatregel die voortvloeit uit deze Sitevoorwaarden, ondanks dat we het recht behouden om maatregelen tegen u te nemen voor het schenden van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een eventueel ander betrokken land.

Herziening van de Voorwaarden

Mannatech behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, op enig moment, deze Sitevoorwaarden, of enige deel ervan, te wijzigen of aan te passen, die mogelijk op u van toepassing zijn en nieuwe Sitevoorwaarden op te leggen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen zijn onmiddellijk van kracht. Elke keer dat u de Site gebruikt, zijn de die Sitevoorwaarden hierin zijn opgenomen op u van toepassing. Gebruikers van de Site dienen van tijd tot tijd de Sitevoorwaarden te controleren op wijzigingen. Uw blijvend gebruik van deze Site na het plaatsen van veranderingen aan de Sitevoorwaarden op de Site, of op basis van andere middelen waardoor u dergelijke wijzigingen kunt verkrijgen, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze Site tijdelijk of voor altijd stopzetten. Eventuele materialen op onze Site zijn mogelijk op enig moment verouderd en wij zijn op geen enkele manier verplicht dergelijke materialen bij te werken.

Geen Waarborgen

DE SITE EN DE MATERIALEN DIE HIERIN OPGENOMEN ZIJN ZIJN VOORZIEN OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER WAARBORGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF GEIMPLICEERD. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GEBRUIK VAN DE SITE, WAARONDER ALLE INHOUD OF GEGEVENS WAARVAN U TOEGANG HEBT GENOMEN, DIE GEDISTRIBUTEERD ZIJN DOOR OF GEDOWNLOAD VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO ZIJN. MANNATECH WIJST ALLE WAARBORGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEIMPLICEERD, AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEIMPLICEERDE WAARBORGEN VAN, TITELS EN NIET-INBREUK, TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE, MATERIALEN EN INHOUD VAN DE SITE. MANNATECH VERTEGENWOORDIGT OF WAARBORGT NIET DAT MATERIALEN OP DE SITE ACCURAAT, COMPLEET, ACTUEEL, BETROUWBAAR EN ZONDER FOUTEN ZIJN.

MANNATECH IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF NALATINGEN GERELATEERD AAN PRIJZEN, TEKST OF FOTO’S. WE KUNNEN NIET WAARBORGEN EN VERTEGENWOORDIGEN DAT DE SITE OF DE SERVER(S) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, WAARONDER INHOUD DIE DOOR DERDEN IS GEPLAATST. U DIENT DOOR DE BRANCHE ERKENDE SOFTWARE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN UIT EEN DOWNLOAD OP TE SPOREN EN ONSCHADELIJK TE MAKEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF VOORWAARDEN NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF RESULTERENDE SCHADE OF HOGE SCHADEVERGOEDING (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN DATA) ONGEACHT ONDER EEN CONTRACT OF TIJDENS EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), VERMOGEN OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF DE AANWEZIGE MATERIALEN OF RESULTEREND UIT NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN DATA. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO’S IS.

Links naar Sites van Derden

Deze website en enige andere officiële website van Mannatech bevat mogelijk links naar sites die beheerd worden door partijen anders dan Mannatech. Mannatech biedt deze links alleen aan voor gemaksdoeleinden en bekrachtigt de bedrijven of inhoud van gelinkte sites die Mannatech niet beheerd, niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid of de beveiliging van dergelijke sites.

Website-eigenaren die hun site willen linken met die van Mannatech moeten vooraf schriftelijke toestemming krijgen van het Brand Management van Mannatech.

U mag geen link vanaf enige website opstellen zonder dergelijke vooraf gegeven toestemming.

Onze Site mag niet worden geframed door een andere site, noch mag u een link creëren naar enig deel van onze Site. We behouden het recht voor een eventuele toestemming voor een link in te trekken zonder kennisgeving.

Als u gebruik wenst te maken van materiaal op onze Site anders dan wat bovenstaand is uiteengezet, dan kunt u dit bij het Brand Management aanvragen.

Daar waar onze Site links naar andere sites en bronnen bevat, voorzien door derden, zijn deze links alleen te uwer informatie voorzien. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites en bronnen en accepteren er geen verantwoordelijkheid voor of voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze Site niet misbruiken door het opzettelijk introduceren van virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadwillig of technisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot onze Site, de service waarop de Site wordt bewaard of enige service, computer of database verbonden met onze Site, te nemen. U mag onze Site niet aanvallen via een weigering-van-diensten aanval of een gedistribueerde weigering-van-diensten aanval.

Door deze bepaling te schenden, begaat u een criminele overtreding. We zullen een dergelijke overtreding aan de relevante rechtsinstantie rapporteren en we zullen met dergelijke autoriteiten samenwerken om uw identiteit aan hun bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, stopt uw recht op gebruik van onze Site onmiddellijk.

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade veroorzaakt door een gedistribueerde weigering-van-diensten aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert, vanwege uw gebruik van onze Site of door het downloaden door u van enig materiaal dat erop is geplaatst of op een website die ernaar toe is gelinkt.

Het verzamelen en gebruik van informatie

Op de meeste onderdelen van onze website verzamelt Mannatech alleen op vrijwillige basis persoonlijke informatie van onze bezoekers. We hebben deze informatie niet van onze klanten nodig zodat zij toegang kunnen nemen tot onze Site. Echter, bezoekers hebben mogelijk bepaalde persoonlijke informatie doorgeven om deel te kunnen nemen aan een van onze programma’s die op de Site worden aangeboden. Persoonlijke informatie die ontvangen wordt van een bezoeker zal alleen worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden en zal niet aan derden worden verkocht.

Cookies

Mannatech gebruikt mogelijk "cookie" technologie voor het verkrijgen van persoonlijke informatie van online bezoekers. Cookies zijn informatiebestanden die uw webbrowser automatisch op uw computer plaatst als u een website bezoekt. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar ze kunnen worden aangepast zodat ze geen cookies accepteren of aangeven wanneer een cookie wordt gestuurd. Wij halen geen persoonlijke informatie op met dit proces, en geven deze informatie ook niet aan derden. Met cookies kunnen wij uw gebruikersinterface aanpassen om het navigatieproces te versnellen zodat de Site-ervaring betekenisvoller, leuker en efficiënter wordt. Als uw browser is aangepast zodat het geen cookies accepteert, dan kunt u geen gebruik maken van bepaalde onderdelen op onze website.

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instellingen van uw browser zo in te stellen dat deze het instellen van cookies weigert. Echter, als u deze instelling selecteert, dan is het mogelijk dat u bepaalde onderdelen van de site niet kunt bezoeken. Tenzij u uw browserinstelling zo hebt ingesteld dat het cookies weigert, zal ons systeem cookies uitgeven als u inlogt op onze Site.

Tevredenheidsgarantie

Mannatech hecht veel waarde aan de productkwaliteit en uw tevredenheid. Als u om wat voor reden dan ook niet helemaal tevreden bent over een van onze producten, kunt u dit binnen 90 dagen na aankoop retourneren. Het product wordt dan geruild of gerestitueerd.

Het MAXIMALE restitutiebedrag voor geretourneerde producten bedraagt € 500,00. Mannatech restitueert of ruilt geen producten met een waarde van meer dan € 500,00.

U moet het volgende doen als u gebruikte producten ter restitutie wilt retourneren:

 • Vul het retourformulier in. U vindt dit formulier in de Mannatech-bibliotheek met hulpmiddelen.
 • Volg de instructies op het retourformulier.
 • Stuur lege of ongebruikte flessen in een verpakking naar Mannatech.
 • De kosten van de retourzending, eventuele verzekeringen en het volgen van uw retourzending, indien nodig, zijn voor uw rekening.

Gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop zal Mannatech ongeopende, onbeschadigde en vernieuwbare producten (d.w.z. schone flessen) als volgt voor een gelijke waarde ruilen:

 • Producten worden op een één-op-één-basis tegen gelijke waarde geruild.
 • Geopende of vieze flessen worden niet geruild.
 • Het bedrijf betaalt de kosten voor terugzending van producten naar de klant.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.