연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

Villkor och riktlinjer

Online användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Webbplatsvillkor") reglerar din åtkomst och användning av webbplatsen som finns på http://new.mannatech.com "Webbplatsen"), som drivs av Mannatech, Incorporated ("Mannatech"), ett företag med säte i USA och huvudkontor på 1410 Lakeside Parkway, Suite 200 Flower Mound, TX 75028 USA. Dessa Webbplatsvillkor gäller enbart för din åtkomst och användning av Webbplatsen, vare sig det är som gäst eller registrerad användare och ändrar inte på något sätt de villkor eller förutsättningar i något annat avtal som du kan ha med Mannatech gällande produkter och tjänster. Mannatech säljer ett brett sortiment med hälsoprodukter.

VAR VÄNLIG OCH LÄS IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM DIN ÅTKOMST, DITT BLÄDDRANDE ELLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN MEDGER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV DE VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR SOM FINNS I DESSA, OCH NÅGON POLICY SOM DET REFERERAS TILL, WEBBPLATSVILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DET FÖREGÅENDE. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA WEBBPLATSVILLKOR ELLER NÅGON GJORD FÖRÄNDRING, GÅ INTE IN PÅ, BLÄDDRA ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT SÄTT.

Åtkomst till vår webbplats

Åtkomst av vår webbplats beviljas på temporär basis, och vi reserverar oss rätten att dra in eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår Webbplats utan meddelande (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga av något skäl om vår Webbplats inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

Då och då kan vi begränsa åtkomsten av vissa delar av vår Webbplats, eller hela Webbplatsen, för användare som är registrerade hos oss.

Om du väljer, eller erhåller, en användaridentifieringskod, lösenord eller liknande information som är del av vårt säkerhetssystem måste du behandla denna information som konfidentiell och du får inte avslöja den för någon tredje part. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera användaridentifieringskod eller lösenord, vare sig vald av dig eller tilldelad av oss, när som helst, om du i vårt tycke inte har uppfyllt dessa användarvillkor.

Du är ansvarig för alla de åtgärder som behöver vidtagas för att du ska få åtkomst till vår Webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som går in på vår Webbplats över din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och att de uppfyller dem.

저작권 och licenser

Allt copyrightskyddat material på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, design, manualer, produktinformation, grafik, bilder, fotografier, ljud och andra filer, och urvalet och layouten av detta (gemensamt benämnt "Materialet") är ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE © 2002-2009 Mannatech, Incorporated och tillhör eller är licensierade till Mannatech, Incorporated och/eller dess licensierade. Materialet är skyddat av upphovsrättslagar och avtal över hela världen. Mannatech ger dig en begränsad licens för att använda för personligt bruk endast det Material som du behöver endast för informationssyfte och i syfte att marknadsföra Mannatechs produkter och affärsmöjligheter. Denna licens gäller i enlighet med dessa Webbplatsvillkor och innefattar inte rätten att: (a) använda Webbplatsen eller Materialet för annat än det avsedda syftet, inklusive men inte begränsat till marknadsföring, försäljning eller andra kommersiella syften; (b) använda ramtekniker för att bilägga någon del av Webbplatsen, inklusive några bilder från Webbplatsen eller någon text, layout, design på/av någon sida eller något formulär som finns på Webbplatsen; (c) publicera, framföra eller visa upp för allmänheten eller distribuera till någon tredje part något Material, inklusive reproduktion eller hosting av Materialet på något datornätverk eller utsändnings- eller publikationsmedia; (d) på annat sätt använda Webbplatsen eller Materialet; Eller (e) göra något systematiskt inhämtande eller utdrag av data genom användande av datainsamlingsprogram/verktyg, robotar eller liknande datainsamlings- eller utdragsmetoder.

Du får trycka ut en kopia, och får ladda ner utdrag, av sida(or) på vår Webbplats som personligt referensmaterial och du kan rikta uppmärksamheten från andra besökare från din egen organisation till material som är publicerat på Webbplatsen.

Du får alltid enbart använda Materialet från de sidor på Webbplatsen som är avsedda för användning i ditt land.

Du får inte på något sätt förändra pappers- eller digitala kopior av något material som du har printat ut eller laddat ner, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan deras medföljande text.

Du får inte på något sätt förändra pappers- eller digitala kopior av något material som du har printat ut eller laddat ner, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan deras medföljande text.
Vår (och alla identifierade bidragsgivares) status som upphovsmän till Materialet på vår Webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av Materialet på Webbplatsen i kommersiella syften utan att ha erhållit en licens för det från oss eller våra licensgivare.

Om du printar ut, länkar till, kopierar eller laddar ner någon del av Webbplatsen i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda Webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste, utifrån eget val, returnera eller förstöra alla kopior du har gjort av materialet.

Du har inte fått dig tilldelad någon annan rätt eller licens, implicit eller på annat sätt, i eller under något patent, varumärke eller äganderätt som tillhör Mannatech eller någon annan tredje part. Otillåten användning av Webbplatsen kommer att leda till indragen tillåtelse eller licens enligt dessa Webbplatsvillkor och kan vara ett brott mot tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkeslagar och regleringar och statuter för kommunikation.

Begäran om skriftlig tillåtelse att använda Webbplatsen på något av ovanstående sätt ska skickas till Brand Management. Brand Management nås på följande sätt:

브랜드 관리
마나텍, 법인
1410 레이크 사이드 파크 웨이,
스위트 200
플라워 마운드, TX 75028 미국

Du är också medveten om att Mannatech aggressivt kommer att hävda sina immateriella rättigheter i full utsträckning av lagen, däribland söker för åtal. Meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång av vårt material webbplats kan rapporteras till bolaget via e-post webcompliance@mannatech.com.

바루메르켄

Varumärken som tillhör Mannatech eller deras leverantörer eller licensgivare får inte kopieras, användas eller efterliknas, i helhet eller delvis, utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från Mannatech eller deras leverantörer eller licensgivare. Du får inte använda metataggar eller andra "gömda texter" i anslutning till något av ovanstående märken utan Mannatechs tillstånd. Dessutom är sidorubriker, grafik, ikoner och script varumärken och/eller design tillhörande Mannatech och får inte kopieras, efterliknas eller användas, som helhet eller i delar utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från Mannatech. Alla andra Mannatechs namn eller logotyper som finns på Webbplatsen och andra varumärken, registrerade eller inte, tillhör sina respektive ägare. Referens till någon produkt, tjänst, process eller annan information, genom dess namn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat behöver inte innebära eller antyda rekommendation eller sponsring av Mannatech

Upphovsrättsliga krav

Om du tror att ditt verk eller innehåll har kopierats och publicerats på Webbplatsen eller granskningsfunktionen på ett sätt som bryter mot upphovsrättliga lagar, var vänlig och meddela Mannatechs copyright-ansvariga följande skriftliga information enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är utsedd att agera för ägaren av nämnda copyright;
 • En beskrivning av det verk som ditt krav avser;
 • En beskrivning av var på Webbplatsen verket ifråga finns;
 • Ett yttrande av dig att du har goda skäl att tro att användandet av det skyddade verket inte är godkänt av ägaren, dess agent eller lagen; 오흐
 • Ett yttrande av dig, bevittnat under ed, att informationen i ditt yttrande är riktig och att du är ägare eller auktoriserad att agera för ägarens räkning. Mannatechs ansvariga DMCA Copyright Agent för krav på upphovsrättsliga intrång på Webbplatsen är vår General Counsel som nås på följande sätt:

법무 자문위원
마나텍, 법인
1410 레이크 사이드 파크 웨이, 스위트 200 플라워 마운드, TX 75028 미국
전자 우편: legalservices@Mannatech.com

데나 웹플래츠

Denna Webbplats är belägen i Flower Mound, Texas, USA. Mannatech hävdar inte att informationen i denna Sverige-anpassade del av Webbplatsen är korrekt eller kan laddas ner på lagligt sätt utanför Sverige. Tillgång till materialet kan vara otillåtet för vissa personer i vissa länder. Om du går in på denna Webbplats utanför Sverige gör du det på egen risk och är själv ansvarig för att följa gällande lokala lagar.

Kommentarer och annat material som publiceras på Webbplatsen kan inte anses som pålitliga råd. Vi frånsäger oss därför allt ansvar för pålitlighet vad gäller sådant material gentemot alla besökare på Webbplatsen eller någon som fått information om detta innehåll.

Du är införstådd med och godkänner att:

 1. Mannatechs produkter inte är gjorda för användning i behandlingssyfte eller för att ersätta läkarvård eller vedertagen behandlingsmetod. Mannatechs produkter är inte avsedda att behandla, läka eller förhindra någon sjukdom.
 2. Samtliga produktpåståenden gjorda av individer på denna Webbplats är gjorda helt utifrån individens egna tro och/eller upplevelse av användande av Mannatechs produkter och Mannatech frånsäger sig allt ansvar för sådana påståenden. Påståendena har inte verifierats och representerar inte en balanserad åsikt utifrån tillgänglig fakta. Det är helt och hållet påståenden från de individer som gjort dem och inte från Mannatech.
 3. Endast de påståenden som görs på de för ditt land speciellt anpassade sidorna är del av Mannatechs marknadsföring i ditt land. Påståenden gjorda på sidor avsedda för andra länder får inte användas på något sätt i marknadsföring i ditt land.
 4. Allt missbruk av Webbplatsen kommer att leda till disciplinära åtgärder i enlighet med Mannatechs företagspolicy och procedurer och hanteringen av sådant missbruk ska skötas helt utifrån Mannatechs godtycke.

Tillämpliga lagar och plats

Webbplatsvillkoren och tvist eller krav som kan uppkomma från eller i anslutning till dem, dess innehåll eller dess uppställning (inklusive icke avtalsenliga tvister och krav) ska avgöras och dömas i enlighet med Texas lag för de avtal som gäller för avtalet och enbart dömas efter enligt Texas lag utan hänsyn till tvistens lagliga förutsättningar. Du medger att alla lagliga och legala åtgärder i anslutning till dessa avtalsvillkor ska avgöras enbart i statlig och federal domstol i Dallas County, Texas, och att du härmed oåterkallelige medger och godkänner utslaget från denna domstol för stämning, åtgärd eller påföljd på grund av dessa Avtalsvillkor trots att vi förbehåller oss rätten att genomdriva påföljderna för brott mot detta avtal i ditt hemvistland eller annat relevant land.

Revideringar av villkoren

Mannatech reserverar sig rätten att efter eget godtycke, när som helst, ändra eller modifiera Avtalsvillkoren som kan gälla för dig och även att genomdriva dessa nya Webbplatsvillkor och riktlinjer. Sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller borttagningar kommer att gälla omgående. Varenda gång du använder Webbplatsen gäller alltså det aktuella avtalet för din användning. Användare av Webbplatsen bör regelbundet kontrollera eventuella ändringar av Webbplatsvillkoren. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att de ändrade Webbplatsvillkoren publicerats på Webbplatsen, eller på något annat sätt som du fått kännedom, innebär att du godkänner ändringarna.
Om behovet uppstår förbehåller vi oss rätten att förhindra åtkomst av Webbplatsen eller stänga ner den helt. Allt material kan bli föråldrat när som helst och vi har ingen skyldighet att uppdatera allt sådant material.

잉가 가란티에

WEBBPLATSEN OCH MATERIALET PÅ DEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "VID TILLGÅNG" UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, EXPLICIT ELLER IMPLICIT. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL ELLER DATA SOM DISTRIBUERATS ELLER LADDATS NER FRÅN ELLER GENOM WEBBPLATSEN ÄR HELT OCH HÅLLET PÅ DIN EGEN RISK. MANNATECH FRISKRIVER SIG ALLA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER, EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANTYDDA GARANTIER OM NAMN OCH ICKE-BROTT FÖR INFORMATION, MATERIAL OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN. MANNATECH FRAMFÖR ELLER GARANTERAR INTE ATT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ÄR EXAKT, FULLSTÄNDIGT, AKTUELLT, PÅLITLIGT ELLER FRITT FRÅN FELAKTIGHETER.

MANNATECH ÄR INTE ANSVARIGT FÖR TYPOGRAFISKA FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I ANSLUTNING TILL PRISSÄTTNING, TEXTER ELLER FOTOGRAFIER. VI KAN INTE, FRAMFÖR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS SERVER(RAR) ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, INKLUSIVE DET INNEHÅLL SOM PUBLICERATS AV TREDJE PART. DU BÖR ANVÄNDA VEDERTAGEN PROGRAMVARA FÖR ATT UPPTÄCKA OCH AVLÄGSNA VIRUS FRÅN ALLA DINA NEDLADDNINGAR.

VISSA RÄTTSINSTANSER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTELÄMNANDE AV VISSA GARANTIER ELLER VILLKOR, SÅ VISSA AV DE OVANSTÅENDE UNDANTAGEN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Begränsat ansvar

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN KAN VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SPECIFIKA, OFÖRUTSEDDA, KONSEKVENS- ELLER STRAFFSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER FÖRLUST AV INFORMATION) VARE SIG DET SKER I SAMBAND MED AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅRDSLÖSHET), ÄGANDESKAP ELLER ANNAT, SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÖGENHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER MATERIALET PÅ DEN ELLER PÅ GRUND AV ICKE TILLÅTEN ÅTKOMST AV ELLER ÄNDRING AV DATA. PARTERNA MEDGER ATT DET ÄR EN RIMLIG FÖRDELNING AV RISKERNA.

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen och andra officiella Mannatech-webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser ägda eller skötta av parter andra än Mannatech. Mannatech tillhandahåller dessa länkar för bekvämlighetens skull och rekommenderar inte företagen eller innehållet på någon länkad webbplats som Mannatech inte styr över, och är inte ansvarig för, och ansvarar inte för innehållet eller policy, eller säkerheten, på sådana webbplatser.

Webbplatsägare som vill länka sina webbplaster till Mannatech måste ha i förväg skriftligt tillstånd från Mannatechs Brand Management.

Det är inte tillåtet att göra en sådan länk utan sådant i förväg givet tillstånd.
Webbplatsen får inte speglas på någon annan sida, inte heller får du skapa en länk till någon del av Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att dra in alla länkmedgivande utan föregående meddelande.
Om du vill använda något av materialet på vår Webbplats på annat sätt än ovan skickar du din förfrågan till Brand Management.

Eftersom vår Webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part så är dessa länkar enbart i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inte heller något ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som uppstår i anslutning till ditt användande av dem.

VIRUS, HACKANDE OCH ANNAT MISSBRUK

Du får inte missbruka vår Webbplats genom att medvetet placera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material på den som är skadligt. Du får inte försöka skaffa icke godkänd åtkomst till Webbplatsen, servern där Webbplatsen finns eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Webbplatsen. Du får inte attackera Webbplatsen med en "denial-of-service"-attack eller en distribuerad "denial-of service"-attack.

Bryter du mot denna regel har du utfört en kriminell handling. Vi kommer att rapportera varje sådan kriminell handling till relevant rättslig myndighet och samarbeta med dem genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av sådant brott kommer din rätt till åtkomst av vår Webbplats att upphöra omgående.

Vi kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommit på grund av en distribuerad "denial-of-service"- attack, virus eller annat skadligt tekniskt innehåll som kan smitta din dator, dina program, data eller annat material på grund av din användning av Webbplatsen eller din nedladdning av något material som publiceras på den eller någon webbplats som är länkad till den.

Nöjdhetsgaranti

Mannatech står för kvaliteten på sina produkter och för att du ska vara nöjd. Om du av någon anledning inte är nöjd med våra produkter kan du returnera dem inom 90 dagar från köptillfället och få en ny produkt eller pengarna tillbaka.

Den HÖGSTA summan du kan få tillbaka vid retur är 5.000 kronor. Mannatech kommer inte att betala ut eller ersätta några produkter till det värde som överstiger 5.000 kronor.

För att skicka tillbaka använda podukter för återbetalning måste du:

 • Fylla i blanketten för medgivande att returnera produkter som finns på Mannatechs resursbibliotek.
 • Följa instruktionerna som finns på blanketten för medgivande att returnera produkter.
 • Skicka tillbaka tomma eller oanvända förpackningar i ett paket till Mannatech.
 • Du ansvarar för returfrakten, eventuella försäkringar och paketspårning om nödvändigt.

Under en period på 90 dagar från köptillfället står Mannatech för utbyte mot likvärdig produkt eller värdet av oöppnade, oskadda, återlagringsbara produkter (d. v. s. rena förpackningar) enligt följande:

 • Alla utbyten sker enligt principen lika för lika, till lika värde.
 • Inget utbyte sker för öppnade eller smutsiga förpackningar.
 • Företaget betalar frakten för produkter som skickas tillbaka till kunden.

Insamling och användning av information

På de flesta delar av Webbplatsen samlar Mannatech in personlig information från våra besökare på frivillig basis. Vi kräver inte denna information från de som bara besöker Webbplatsen. Men besökarna kan vara tvungna att uppge viss personlig information för att kunna delta i vissa av de program som erbjuds på Webbplatsen. Personlig information mottagen från någon besökare kommer enbart att användas i internt marknadsföringssyfte och inte att säljas vidare till tredje part.

쿠키

Mannatech kan använda "cookie"-teknologi för att skaffa icke personlig information från sina onlinebesökare. Cookies är informationsfiler som din webbläsare automatiskt placerar från din dator när du besöker någon webbplats. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men kan konfigureras att inte acceptera dem eller att indikera då en cookie lämnas. Vi samlar inte personlig information under denna process och inte heller lämnar vi informationen vidare till tredje part. Cookies gör att vi kan specialanpassa ditt användargränssnitt för att snabba upp din navigering och göra upplevelsen av Webbplatsen mer meningsfull, rolig och effektiv. Om din webbläsare är konfigurerad för att avvisa cookies, kommer du inte att kunna utnyttja alla funktionerna på Webbplatsen.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Men om du väljer denna inställning kan det vara så att du inte kan komma åt vissa delar på Webbplatsen. Om du inte har ställt in din webbläsare att neka cookies kommer vårt system att placera cookies när du loggar in på Webbplatsen.

만족 보장

Mannatech는 제품의 품질과 귀하의 만족을 뒷받침합니다. 어떤 이유로든 당사 제품을 사용해 보고 완전히 만족하지 못하는 경우 구매 후 180일 이내에 반품하여 제품 가격 및 해당 세금을 교환하거나 환불할 수 있습니다.

제품 환불에 대한 최대 환불 금액은 $1,000(세금 별도)입니다. Mannatech는 $1,000를 초과하여 받은 추가 제품을 환불하거나 반환하지 않습니다.

환불을 위해 중고 제품을 반품하려면 다음을 수행해야합니다.

 • Mannatech 리소스 라이브러리에서 사용할 수 있는 반품 승인 요청 양식을 작성하십시오.
 • 다음에 있는 지침을 준수하십시오.
 • 빈 병이나 사용하지 않은 병을 패키지로 Mannatech에 반환하십시오.
 • 반품 배송비, 보험 및 필요한 경우 반품 배송 패키지 추적에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.

구매일로부터 180일 동안 Mannatech는 다음과 같이 개봉하지 않고 손상되지 않고 재입고 가능한 제품(즉, 깨끗한 병)을 동일한 가치로 교환합니다.

 • 모든 교환은 일대일, 동일한 가치 기준으로 이루어집니다.
 • 개봉하거나 더러운 병과 교환할 수 없습니다.
 • 회사는 고객에게 돌아가는 제품에 대한 반품 우송료를 지불합니다.

알림: 소매 고객: 구매 후 1일 이내에 고객 관리 센터[1-800-281-4469]에 연락하여 반품 승인 번호와 제품 반품 양식을 받으십시오.

배송 – 배송 정보

Mannatech는 주말 및 공휴일을 제외하고 수령 후 24시간 이내에 주문을 배송하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 부탁해요:

 • 도착 시 패키지에 손상이 있는지 검사하고 7일 이내에 손상을 보고하십시오.
 • 주문(포장 내용물과 포장 명세서 비교)의 정확성과 이월 주문일 수 있는 품목을 검토합니다. [추가 비용 없이 이월 주문한 상품은 창고에 도착하자마자 별도로 배송됩니다.] 불완전하거나 부정확한 모든 배송은 7일 이내에 보고하십시오.

주문이 영업일 기준 10일 이내에 도착하지 않는 경우 고객 서비스에 문의하십시오. 고객 서비스 담당자에게 제공되는 고객 번호, 주문 번호 및 배송 정보를 준비하십시오.

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.