BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onovertroffen 180 dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

MANNATECH ONDERSTEUNING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze Web Site Gebruiksvoorwaarden ("Sitevoorwaarden") regelen uw toegang tot, en gebruik van, deze website gelegen op https://www.mannatech.com, of enig sub-domein daarvan, (gezamenlijk de "Site"), beheerd door Mannatech, Incorporated ("Mannatech"). Deze Sitevoorwaarden zijn alleen van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Site, en veranderen op geen enkele wijze de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u mogelijk met Mannatech heeft voor producten of diensten.

DOOR DE SITE TE BEZOEKEN, TE DOORBLADEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, EN AAN ALLE BELEIDSREGELS WAARNAAR IN DEZE SITEVOORWAARDEN WORDT VERWEZEN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE LATERE WIJZIGINGEN VAN HET VOORGAANDE. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SITE VOORWAARDEN OF EVENTUELE LATERE WIJZIGINGEN, BEZOEK, BROWSE OF ANDERSZINS GEBRUIK DE SITE DAN NIET.

Andere toepasselijke voorwaarden

Als u een Mannatech Associate bent, wordt uw gedrag tijdens het gebruik van de Site ook beheerst door de Associate-overeenkomst, inclusief de Beleidsregels en Procedures.

Auteursrecht en licentie

Alle auteursrechtelijk beschermde en auteursrechtelijk beschermde materialen op de Site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, het ontwerp, handleidingen, productinformatie, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, geluid, video's en andere bestanden, en de selectie en indeling ervan (gezamenlijk "Materialen") zijn ALL RIGHTS RESERVED © 2002-2019 Mannatech, Incorporated en/of haar licentiegevers.

Mannatech verleent u een beperkte licentie om alleen persoonlijk gebruik te maken van de Materialen voor informatiedoeleinden. Deze licentie is onderworpen aan deze Sitevoorwaarden, en omvat niet het recht om: (a) de Site of Materialen te gebruiken anders dan voor het beoogde doel, inclusief maar niet beperkt tot marketing, verkoop of ander commercieel gebruik; (b) framingtechnieken te gebruiken om een deel van de Site in te sluiten, inclusief afbeeldingen op de Site of enige tekst of de lay-out of het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina; (c) materialen te publiceren, in het openbaar uit te voeren of weer te geven, of te distribueren naar derden, met inbegrip van het reproduceren of hosten van de materialen op een computernetwerk of uitzend- of publicatiemedia; (d) afgeleid gebruik te maken van de site of de materialen of wijzigingen aan te brengen aan de site of de materialen; of (e) systematisch gegevens te verzamelen of te extraheren door het gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens.

U krijgt geen ander recht of licentie, door implicatie, uitsluiting of anderszins, in of onder enig patent, handelsmerk of eigendomsrecht van Mannatech of een derde partij. Elk ongeoorloofd gebruik van de Site zal de toestemming of licentie verleend door deze Sitevoorwaarden beëindigen en kan in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten, handelsmerkwetten (met inbegrip van trade dress), en communicatievoorschriften en -statuten.

Aanvragen voor schriftelijke toestemming om de Site te gebruiken op een van de hierboven genoemde manieren moeten worden gestuurd naar de afdeling Global Brand Services bij Mannatech, die als volgt kan worden bereikt:

Wereldwijde merkdiensten
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 Verenigde Staten

U wordt er ook op gewezen dat Mannatech, Incorporated ("Mannatech") haar intellectuele eigendomsrechten op agressieve wijze zal afdwingen in de ruimste mate van de wet, inclusief het instellen van strafrechtelijke vervolging. Kennisgevingen van claims van inbreuk op het auteursrecht van ons websitemateriaal kunnen aan het bedrijf worden gemeld door een e-mail te sturen naar webcompliance@mannatech.com.

Handelsmerken

Handelsmerken van Mannatech en die van haar leveranciers of licentiegevers mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of geïmiteerd, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech of haar leveranciers of licentiegevers. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met gebruikmaking van een van de hierboven genoemde merken zonder toestemming van Mannatech. Bovendien zijn alle paginaheaders, afbeeldingen, pictogrammen en scripts dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress van Mannatech, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech. Alle andere namen of logo's van Mannatech die op de Site worden genoemd, of enige andere handelsmerken, geregistreerd of anderszins, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling daarvan door Mannatech.

Klachten over auteursrecht

Als u van mening bent dat uw werk of inhoud is gekopieerd en geplaatst op de Site of de Review Feature op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, gelieve de auteursrechtenagent van Mannatech te voorzien van de volgende schriftelijke informatie in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. Mannatech's DMCA Copyright Agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten op de Site is onze General Counsel, die als volgt kan worden bereikt:

Algemeen Raadsman
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 Verenigde Staten
E-mail: legalservices@Mannatech.com

Deze website

Deze site is gevestigd in Flower Mound, Texas, USA. Mannatech beweert niet dat de informatie op deze site geschikt is of legaal kan worden gedownload buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de Materialen is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen in bepaalde landen. Indien u deze Site van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten in uw respectievelijke rechtsgebied.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

  • De producten van Mannatech zijn niet ontworpen voor gebruik bij de behandeling van ziekte of ter vervanging van de zorg van een arts of bewezen therapie. De producten van Mannatech zijn niet bedoeld om een ziekte te behandelen, genezen of voorkomen.
  • Eventuele productclaims gemaakt door individuen binnen de inhoud van deze website zijn gebaseerd op zijn of haar persoonlijke overtuiging, en Mannatech wijst alle aansprakelijkheid voor dergelijke claims die kunnen worden gemaakt af. Dit zijn de verklaringen van de personen die ze geven en niet van Mannatech.
  • Enig misbruik van deze Site zal resulteren in disciplinaire maatregelen in overeenstemming met het Mannatech Associate Policies and Procedures, en de behandeling van dergelijk misbruik zal uitsluitend worden overgelaten aan het oordeel van Mannatech.
  • Mannatech vereist dat elke klant- en Associate-account een enkel, uniek e-mailadres heeft. Het is Associate verboden om meerdere accounts met hetzelfde e-mailadres te onderhouden.

Inhoud gebruiker

Op bepaalde delen van de Site kunt u Inhoud plaatsen. U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische voorstellingen, video's, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), of deze nu in het openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden, uitsluitend uw verantwoordelijkheid is. Mannatech behoudt zich het recht voor, maar heeft niet de verplichting om toezicht te houden op of controle uit te oefenen over de Inhoud die op de Site is geplaatst en, als zodanig, garandeert Mannatech niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. Mannatech en de door haar aangewezen personen hebben het recht om enige Inhoud te verwijderen die Mannatechs Beleid en Procedures schendt of anderszins verwerpelijk is. U begrijpt dat het plaatsen van Content op de Site die in strijd is met een Associate-overeenkomst, inclusief de respectievelijke Beleidsregels en Procedures, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van de Associate-overeenkomst. Onder geen enkele omstandigheid zal Mannatech op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard als gevolg van het gebruik van enige Inhoud geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Site.

U stemt ermee in de Site niet te gebruiken voor het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van het volgende:

  • Content die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  • alle Content die u niet beschikbaar mag stellen krachtens de wet of krachtens contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u hebt verkregen of bekendgemaakt in het kader van arbeidsrelaties of in het kader van geheimhoudingsovereenkomsten);
  • Content die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij;
  • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven" of enige andere vorm van aansporing;
  • materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
   Alle Content die via de Site door gebruikers wordt ingediend, wordt ingediend met de uitdrukkelijke afspraak dat de Content zonder beperking door Mannatech of een van haar gelieerde ondernemingen mag worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor elk doel in eeuwigheid, inclusief aanpassing, reproductie, transmissie, publicatie, reclame, pers, publiciteit, uitzending en posting in alle media. U gaat er bovendien mee akkoord dat het Mannatech vrij staat ideeën, concepten, technieken of knowhow te gebruiken die vervat zijn in enige Inhoud die u naar de Site stuurt of op of via de Site plaatst voor welk doel dan ook.

UW PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE CONTACTINFORMATIE NIET OP BERICHTENBORDEN OF ANDERE VOOR GEBRUIKERS TOEGANKELIJKE DELEN VAN DE SITE PLAATSEN, MET INBEGRIP VAN UW TELEFOONNUMMER, THUIS- OF ZAKELIJK ADRES OF E-MAILADRES. HET PLAATSEN VAN DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBEURT UITDRUKKELIJK OP UW EIGEN RISICO.

Links naar sites van derden

Deze Site en enige andere officiële website van Mannatech kunnen links bevatten naar sites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere partijen dan Mannatech. Mannatech biedt deze links alleen aan voor het gemak en onderschrijft de bedrijven of inhoud van gelinkte sites niet. Mannatech heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid op, of de veiligheid van, dergelijke sites.

Eigenaren van websites die hun site willen linken naar die van Mannatech moeten vooraf schriftelijke toestemming krijgen van de afdeling Global Brand Services van Mannatech op: marketing@mannatech.com.

Herziening van de voorwaarden

Mannatech behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, op elk moment de Sitevoorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn, of enig deel daarvan, te wijzigen of aan te passen en nieuwe Sitevoorwaarden op te leggen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of schrappingen zullen onmiddellijk van kracht zijn. Telkens wanneer u de Site gebruikt, zijn de in deze Sitevoorwaarden uiteengezette voorwaarden op uw gebruik van toepassing. Gebruikers van de Site dienen regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht in de Sitevoorwaarden. Uw voortgezet gebruik van deze Site na het plaatsen van wijzigingen aan de Sitevoorwaarden, of op een andere manier waarop u van deze wijzigingen op de hoogte wordt gesteld, betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Geen garanties

DE SITE EN HET MATERIAAL OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD OF GEGEVENS DIE WORDEN VERSPREID, GEDOWNLOAD OF TOEGANKELIJK ZIJN VANAF OF VIA DE SITE, GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. MANNATECH WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, HET MATERIAAL EN DE INHOUD OP DE SITE. MANNATECH VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE MATERIALEN OP DE SITE ACCURAAT, VOLLEDIG, ACTUEEL, BETROUWBAAR OF FOUTVRIJ ZIJN.

MANNATECH IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN MET BETREKKING TOT PRIJZEN, TEKST OF FOTOGRAFIE. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE SITE OF ZIJN SERVER(S) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF INHOUD DIE DOOR DERDEN IS GEPLAATST. MOET U DOOR DE INDUSTRIE ERKENDE SOFTWARE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN VAN ELKE DOWNLOAD OP TE SPOREN EN TE DESINFECTEREN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperkte Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), BILLIJKHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE MATERIALEN OP DEZE SITE OF VOORTVLOEIEND UIT ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN GEGEVENS. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE VERDELING VAN HET RISICO IS.

Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorg is gemaakt, aanvaardt Mannatech geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie op deze website, noch voor de kwaliteit ervan. Aansprakelijkheidsclaims tegen Mannatech voor het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij Mannatech heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

Mannatech heeft te allen tijde het recht de werking van de website geheel of gedeeltelijk op te schorten, te wijzigen en/of te verwijderen. Mannatech aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website.

Hoewel Mannatech er altijd naar zal streven de Mannatech-website virusvrij te houden, kan Mannatech niet garanderen dat deze vrij is van virussen. Voordat de gebruiker enige informatie downloadt, moet hij ervoor zorgen dat hij beveiligingsapparatuur en virusscanners heeft die geschikt zijn voor zijn eigen veiligheid en voor het vermijden van virussen op de website van Mannatech.

Inschrijving

Sommige pagina's van de Mannatech-website kunnen worden beschermd door een wachtwoord. Toegang tot deze pagina's is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. Een gebruiker heeft geen recht op registratie door Mannatech.

Indien registratie vereist is, is de gebruiker verplicht de juiste gegevens voor registratie te verstrekken en eventuele latere wijzigingen in de voor registratie verstrekte gegevens bij het volgende bezoek onverwijld mee te delen.

Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn wachtwoord. Het is hem niet toegestaan dit wachtwoord aan derden bekend te maken. Indien onbevoegde derden kennis krijgen van het wachtwoord, is de gebruiker verplicht zijn wachtwoord onverwijld te wijzigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Sitevoorwaarden en alle transacties in het kader daarvan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat Texas, zonder toevlucht te nemen tot de bepalingen inzake conflicterende wetgeving. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden alleen wordt ingediend bij een staatsrechtbank of federale rechtbank in Dallas County, Texas, en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken over elke rechtsvordering, actie of procedure die voortvloeit uit deze Sitevoorwaarden.

Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zou zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.
Als een gebruiker twijfels heeft over de veiligheid van deze website of over auteursrechten of handelsmerkrechten, dient hij Mannatech hiervan per e-mail op de hoogte te stellen op marketing@manntech.com.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.