RIMANETE COLLEGATI! Notizie e aggiornamenti durante COVID-19 Per saperne di più
Spedizione gratuita su ogni abbonamento superiore a $224,99
Garanzia di soddisfazione insuperabile di 180 giorni!
Homepage Mannatech

TINGIMUSED

Veebipõhised kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: veebisaidi tingimused) määravad teie juurdepääsu veebisaidile http://www.mannatech.com (edaspidi: veebisait), mida Mannatech, Incorporated (edaspidi: Mannatech), ja selle kasutuse. Veebisaidi teatavate osade kasutamiseks peate olema Mannatechi partner, liige või Mannatechi töötaja. Veebisaidi tingimused kehtivad vaid teie juurdepääsule veebisaidile ja selle kasutusele ning need ei mõjuta mingil viisil muude lepingute tingimusi, mis teil Mannatechi toodete või teenustega seoses võivad olla.

VEEBISAIDI AVAMISEL, SIRVIMISEL VÕI KASUTAMISEL NÕUSTUTE, ET TEILE KEHTIVAD KEHTIVAD KÄESOLEVATES VEEBISAIDI TINGIMUSTES SÄTESTATUD TINGIMUSED JA VIIDATUD POLIITIKAD, SEALHULGAS EELNIMETATUTE EDASPIDISED MUUDATUSED. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVATE VEEBISAIDI TINGIMUSTEGA EGA EDASPIDISTE MUUDATUSTEGA, ÄRGE AVAGE EGA SIRVIGE VEEBISAITI EGA KASUTAGE SEDA MUUL VIISIL.

Teile ei kandu üle mingit muud õigust ega luba, ei kaudselt, estoppel-põhimõttel ega muul viisil, ei Mannatechi ega mingi kolmanda isiku mis tahes patendi, kaubamärgi ega varalise õiguse alusel. Veebisaidi volitamata kasutamine tühistab veebisaidi tingimustega teile antud loa või litsentsi ja võib rikkuda kohaldatavaid õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärgiõigusi (sealhulgas kaubanduslik välimus) ning sidesse puutuvaid määrusi ja eeskirju.

Autoriõigus ja litsents

Kõik veebisaidil olevad autoriõigusega kaitstud ja kaitstavate materjalide, sealhulgas teksti, kujunduse, juhendite, tooteteabe, graafika, kujutiste, pildite, heli ja muude failide ning nende valiku ja paigutuse (ühiselt: materjalid) KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD © 2002-2016 Mannatech, Incorporatedi ja/või selle litsentsiandjate poolt. Mannatech annab teile piiratud litsentsi kasutada materjale vaid isiklikul otstarbel ainult teabe eesmärgil ja Mannatechi toodete reklaamimimiseks ning ärivõimaluste edendamiseks. Sellele litsentsile kehtivad veebisaidi tingimused ja sellega ei kaasne õigust: (a) kasutada veebisaiti või materjale muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas turunduslikeks, müügi- või muudeks kaubanduslikeks kasutusteks; (b) kasutada kadreerimisvõtteid veebisaidi mingi osa, sealhulgas saidil olevate kujutiste või veebilehtede või vormide teksti, paigutuse või kujunduse raamimiseks; (c) avaldada, avalikult esitleda või näidata või jagada kolmandatele isikutele, sealhulgas paljundada materjale arvutivõrkudesse või leviedastus- või trükimeediumile või hoida neid seal; (d) teha veebisaidist või materjalidest tuletatud teoseid; või (e) koguda või ekstraktida andmeid süstemaatiliselt andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmekogumis- või -ekstraktimismeetodeid kasutades.

Taotlused saada kirjalik luba kasutada veebisaiti ülalloetletud viisidel tuleb saata kaubamärgi halduse osakonda. Selle aadress su järgmine:

Gestione del marchio
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

Võtke arvesse, et Mannatech jõustab oma intellektuaalomandi õigusi jõuliselt seadusega lubatud maksimaalsel määral, sealhulgas kriminaalmenetluse algatamine. Meie veebisaidi materjalide autoriõiguse rikkumistest saab ettevõttele teatada meiliaadressi webcompliance@mannatech.com kaudu.

Kaubamärgid

Mannatechi ega selle tarnijate ega litsentsiandjate kaubamärke ei tohi kopeerida, kasutada ega jäljendada, ei osaliselt ega terviklikuna, ilma Mannatechi või selle tarnijate või litsentsiandjate eelneva kirjaliku loata. Te ei tohi kasutada metasilte ega muud peidetud teksti eelnevalt mainitud märke kasutades ilma Mannatechi loata. Peale selle selle on kõik lehepäised, graafilised elemendid, ikoonid ja skriptid Mannatechi teenusemärgid, kaubamärgid ja/või kaubanduslik välimus ning neid ei tohi kopeerida, jäljendada ega kasutada, ei terviklikult ega osaliselt, ilma Mannatechi eelneva kirjaliku loata. Kõik ülejäänud veebisaidil mainitud Mannatechi nimed või logod või muud kaubamärgid, registreeritud või muud, on vastavate omanike omand. Toodetele, teenustele, protsessidele või muule teabele viitamine kaubanime, kaubamärki, tootjat või tarnijat või muud viisi kasutades ei tähenda, et sellega kaasneks otseselt või kaudselt Mannatechi toetus, sponsorlus või soovitus.

Autoriõiguslikud kaebused

Per quanto riguarda il diritto d'autore, e per quanto riguarda il diritto d'autore di una persona di essere in possesso di un'autorizzazione, millega kaasneb autoriõiguse rikkumine, teatage sellest kirjalikult Mannatechi autoriõiguse volinikule kooskõlas digitaalvaldkonna autoriõiguse seadusega (Digital Millenium Copyright Act, DMCA) ja esitage järgmised andmed.

Autoriõiguse valdaja huvides tegutseva volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri.

Kirjeldus autoriõigusega kaitstud tööst, millega seoses on teie väitel rikkumine toimunud.

Kirjeldus, kus väidetava rikkumisega seotud materjal veebisaidil asub.
Teie esitatud avaldus, et te olete heauskselt veendunud, et vaidlustatud kasutust pole volitanud autoriõiguse omanik, tema esindaja ega seadus.
Teie esitatud avaldus, võttes arvesse valevande andmise eest määratavat karistust, et teie teates esitatud teave on tõene ja et te olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku eest. Mannatechi DMCA autoriõiguse volinik, kes tegeleb autoriõiguse rikkumise pretensioonidega veebisaidil, on meie üldnõunik, kelle kontaktandmed on järgmised.

Avvocato generale

Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA
E-post: legalservices@Mannatech.com

Käesolev veebisait

Käesolev veebisait asub Flower Mound, Texases USA-s. Mannatech garantisce, e siin sisalduv teave on sobilik või et seda võib seaduslikult alla laadida väljaspool Ameerika Ühendriike. Materjalide kasutamine ei pruugi olla seaduslik teatavatele isikutele teatavates riikides. Kui kasutate käesolevat veebisaiti väljaspool Ameerika Ühendriike, teete seda omal riskil ja vastutate oma jurisdiktsiooni seaduste täitmise eest. Te saate aru järgmisest ja nõustute sellega.

Mannatechi tooted pole mõeldud haiguste raviks ja need ei asenda arsti abi ega tõestatud ravi. Mannatechi tooted pole mõeldud ravima ega ära hoidma ühtegi haigust.

Mis tahes väited väited toodete kohta, mida üksikisikud käesoleval käesisaidil esitavad, põhinevad nende isiklikel veendumustel ja/või kogemustel pärast Mannatechi toodete kasutamist ning Mannatech ei vastuta selliste väidete eest. Selliseid väiteid pole kontrollitud ja neid ei esitata tasakaalustatud arvamusena olemasolevast teadusest. Bisogno su üksikisikute avaldused, mitte Mannatechi.

Veebisaidi igasugune väärkasutus toob kaasa distsiplinaarvastutuse Mannatechi ettevõtte eeskirjade ja juhendite kohaselt ning sellise kuritarvitusega tegelemise üle otsustab vaid Mannatech.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Veebisaidi tingimusi ja nende alusel tehtavaid tehinguid reguleeritakse ja tõlgendatakse Texase osariigi seaduste kohaselt ning kokkulepped tehakse ja täidetakse Texase osariigis ilma kollisiooninorme kohaldamata. Te nõustute, et igasugused õigusküsimused või õigusetuse küsimused, mis puutuvad käesolevatesse tingimustesse, esitatakse vaid Texase osariigi Dallase maakonnas asuvasse osariiklikku või föderaalsesse kohtusse, ja te nõustute pöördumatult ja tingimusteta, et kõik käesolevatesse tingimustesse puutuvad hagid, kohtuasjad või menetlused lahendatakse selliste kohtute ainujurisdiktsioonis.

Tingimuste läbivaatamine

Mannatech jätab endale õiguse omal äranägemisel ja mis tahes ajal muuta veebisaidi tingimusi, mis võivad teile osaliselt või täielikult kehtida, ning jõustada uued veebisaidi tingimused. Sellised muudatused, modifikatsioonid, lisandused või kustutused jõustuvad kohe. Iga kord, kui te veebisaiti kasutate, kehtivad teie kasutusele veebisaidi tingimustes sätestatud tingimused. Veebisaidi kasutajad peaksid veebisaidi tingimuste muudatused regulaarselt üle vaatama. Kui te jätkate veebisaidi kasutamist pärast muutatuste tegemist veebisaidi tingimustesse või saate neist muudatustest muul viisil teada, tähendab see, et nõustute nende muudatustega.

Garantii puudumine

VEEBISAITI JA SEAL SISALDUVAID MATERJALE PAKUTAKSE OLEMASOLEVAL JA SAADAVALOLEVAL VIISIL ILMA ÜHEGI OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA. TE NÕUSTUTE SÕNASELGELT, ET KÄESOLEVA SAIDI JA SAIDI KAUDU LEVITATAVA, ALLALAADITAVA VÕI KASUTATAVA SISU VÕI ANDMETE KASUTAMINE ON TEIE ENDA AINUVASTUTUSEL. MANNATECH ÜTLEB VEEBISAIDIL OLEVASSE TEABESSE, MATERJALIDESSE JA SISUSSE PUUTUVALT LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST, OTSESTEST JA KAUDSETEST, SEALHULGAS EI GARANTEERITA TURUSTATAVUST, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUST, OMANDIÕIGUSI EGA SEDA, ET OMANDIÕIGUSI POLE RIKUTUD. MANNATECH EI VÄIDA EGA GARANTEERI, ET VEEBISAIDIL OLEVAD MATERJALID ON TÕESED, TERVIKLIKUD, AJAKOHASED, USALDUSVÄÄRSED VÕI VIGADETA.

MANNATECH EI VASTUTA HINDADE, TEKSTI VÕI FOTODEGA SEOTUD TRÜKIVIGADE EGA VÄLJAJÄTTUDE EEST. MI SA CHE NON SONO SICURO DI AVER GARANTITO LA GARANZIA, E NON HO MAI VISTO UN SERVER (ID), NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA, NON HO MAI VISTO UNA MACCHINA. VIIRUSTE KONTROLLIMISEKS JA KAHJUTUKS TEGEMISEKS PEAKSITE IGAL ALLALAADIMISEL KASUTAMA TUNNUSTATUD TARKVARA.

KÕIK JURISDIKTSIOONID EI LUBA TEATAVATE GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST, SEEGA EI PRUUGI KÕIK ÜLALESITATUD VÄLISTUSED TEILE KEHTIDA.

Piiratud vastutus

ME EI VASTUTA MINGIL JUHUL KAUDSETE, ERILISTE, KÕRVALISTE, KAASNEVATE EGA KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS KASUTUSVÕIMALUSTE KAOST, SAAMATA JÄÄNUD TULUST EGA ANDMEKAOST INGITUD KAHJUD), OLGU NEED LEPINGULISED, LEPINGUVÄLISED (SEALHULGAS HOOLETUS), OMANDIGA SEOTUD VÕI MUUD, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA VEEBISAIDI VÕI SEAL SISALDUVATE MATERJALIDE KASUTAMISE VÕI VÕIMATUSEST VÕI ON SELLEGA KUIDAGI SEOTUD, VÕI TULENEVAD VOLITAMATUST JUURDEPÄÄSUST ANDMETELE VÕI ANDMETE MUUTMISEST. POOLED TUNNISTAVAD, ET SEE ON PÕHJENDATUD RISKIJAGAMINE.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Käeolev veebisait ja mis tahes muu Mannatechi ametlik veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida Mannatech ei halda. Mannatech pakub selliseid linke vaid mugavuse huvides ega vastuta nende ettevõtete ega lingitud veebisaitide sisu eest. Mannatech ei kontrolli selliste veebisaitide sisu, privaatsuspoliitikaid ega turvalisust ning ei vastuta selle eest.

Veebisaidiomanikud, kes tahavad oma veebisaiti Mannatechi oma kaudu linkida, peavad hankima eelneva kirjaliku loa Mannatechi globaalselt kaubamärgi halduse osakonnalt.

Teabe kogumine ja kasutamine

Meie veebisaidi enamikus osades kogub Mannatech külastajatelt isiklikku teavet vabatahtlikkuse alusel. Me ei nõua sellist teavet oma klientidelt, et nad saaksid meie veebisaiti kasutada. Kuid külastajad peavad andma teatavaid isiklikke andmeid juhul, kui nad soovivad osaleda teatavates programmides, mida meie veebisaidil pakutakse. Külastajatelt saadud isiklikku teavet kasutatakse vaid siseturunduses ja seda ei müüda kolmandatele isikutele.

Küpsised

Mannatech võib kasutada oma veebikülastajatelt mitteisikliku teabe hankimiseks niinimetatud küpsiseid. Küpsised on teabefailid, mida teie veebibrauser veebisaiti külastades teie arvutist automaatselt paigaldab. Le trecce in alluminio sono automatiche, le trecce saab sono configurate in modo tale da poter essere utilizzate per la realizzazione di un'immagine di sicurezza e per la realizzazione di un'immagine di sicurezza in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Selle protsessi käigus ei ekstrakti me isiklikku teavet ja me ei anna seda teavet ka kolmandatele isikutele. Küpsised võimaldavad meil kohandada teie kasutusliidest, et teha navigeerimine kiiremaks ning muuta veebisaidi kasutuskogemus sisukamaks, lõbusamaks ja tõhusamaks. Kui teie brauser on konfigureeritud küpsistest keelduma, et saa te meie veebisaidi funktsioone täiel määral kasutada.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Tutti i diritti riservati.