연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

PODPORA SPOLEČNOSTI MANNATECH

PODMÍNKY & POUŽÍVÁNÍ

Podmínky Používání Online

Tyto podmínky používání ("podmínky webu") upravují váš přístup na web http://www.mannatech.com ("web"), který provozuje společnost Mannatech, Incorporated ("Mannatech"), a jeho používání. Chcete-li používat určité oddíly tohoto webu, musíte být partnerem, členem nebo zaměstnancem společnosti Mannatech. Tyto podmínky webu se vztahují výhradně na váš přístup na web a jeho používání a nijak nemění smluvní podmínky jakékoli jiné dohody, kterou můžete mít uzavřenou se společností Mannatech, pokud jde o produkty nebo služby.

VSTUPEM NA WEB, JEHO PROHLÍŽENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI A VEŠKERÝMI ZÁSADAMI UVEDENÝMI NEBO CITOVANÝMI NA TOMTO WEBU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI POZDĚJŠÍCH ZMĚN. POKUD S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI WEBU NEBO S NĚKTEROU Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÚPRAV NESOUHLASÍTE, NEVSTUPUJTE NA WEB, NEPROHLÍŽEJTE JEJ ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE.

Autorská Práva a Licence

Všechny materiály aktuálně nebo potenciálně chráněné autorskými právy na tomto webu, mimo jiné včetně textu, designu, příruček, informací o produktu, grafiky, obrázků, snímků, zvukových a jiných souborů, a jejich výběr a uspořádání (souhrnně nazývané "materiály") mají VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA © 2002–2016 Mannatech, Incorporated anebo její poskytovatelé licencí. Společnost Mannatech vám uděluje omezenou licenci k osobnímu použití materiálů pouze pro vaše informační potřeby, za účelem propagace produktů Mannatech a pro obchodní záležitosti. Tato licence podléhá těmto podmínkám webu a nezahrnuje právo na: (a) využívání webu nebo materiálů jinak než pro určený účel mimo jiné včetně jakéhokoli marketingu, prodeje nebo jiného komerčního využití; (b) používání technik rámování k uzavření jakékoli části webu včetně jakýchkoli obrázků nacházejících se na webu nebo jakéhokoli textu nebo rozvrhu či návrhu jakékoli stránky nebo formuláře uvedeného na stránce; (c) publikování, veřejného předvádění či zobrazování nebo distribuování jakýchkoli materiálů kterékoli třetí straně včetně reprodukce nebo umístění materiálů v jakékoli počítačové síti nebo ve vysílání či publikačních médiích; (d) vytváření odvozených užití webu nebo materiálů; Nebo (E) jakýkoli systematický sběr nebo pořizování výtahů dat pomocí jakýchkoli způsobů získávání dat, robotů nebo podobných metod shromažďování nebo extrahování dat.

Není vám předáno žádné jiné právo ani licence, ať už implicitně, využitím právní překážky nebo jinak, na účast v patentovém, obchodním nebo vlastnickém právu společnosti Mannatech ani jiné, třetí osoby. Jakékoli neoprávněné použití webu ukončí oprávnění nebo licenci udělené těmito podmínkami webu a může porušovat platné právo, mimo jiné včetně zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách (včetně obchodní úpravy) a komunikačních předpisů a norem.

Žádosti o písemné povolení používání webu některým z výše uvedených způsobů je třeba zasílat na oddělení řízení značky. Mohou být zasílány na adresu:

브랜드 관리
마나텍, 법인
1410 레이크사이드 파크웨이
스위트 200
플라워 마운드, 텍사스 75028

Zároveň upozorňujeme, že společnost Mannatech bude důrazně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v nejširším rozsahu zákona, včetně požadování trestního stíhání. Oznámení o porušení autorského práva na materiály našeho webu může být oznámeno společnosti e-mailem na adresu webcompliance@mannatech.com.

Ochranné Známky

Ochranné známky společnosti Mannatech a jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí nesmějí být kopírovány, používány a napodobovány ani zcela, ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mannatech nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí. Nesmíte používat metaznačky nebo jakýkoli jiný "skrytý text" za použití kterékoli z výše uvedených značek bez svolení společnosti Mannatech. Všechna záhlaví stránky, grafiky, ikony a skripty jsou ochranné značky služeb, ochranné známky anebo obchodní úpravy společnosti Mannatech a nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mannatech ani zcela, ani zčásti kopírovány, napodobovány nebo používány. Všechna ostatní jména nebo loga společnosti Mannatech uvedená na webu nebo jakékoli jiné ochranné známky, registrované apod., jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Odkazy na jakékoli produkty, služby, procesy nebo jiné informace podle obchodního jména, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiné odkazy nepředstavují ani nezakládají podporu, sponzorování nebo doporučení od společnosti Mannatech.

Stížnosti Kvůli Autorským Právům

Pokud se domníváte, že vaše dílo nebo obsah byly zkopírovány a zveřejněny na webu nebo v rámci funkce revize způsobem, který znamená porušení autorských práv, poskytněte ochránci autorských práv společnosti Mannatech následující písemné informace podle amerického autorského zákona pro digitální tisíciletí (DMCA):

 • Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva;
 • Popis chráněného díla, o němž se domníváte, že autorská práva k němu byla porušena;
 • Popis místa na webu, kde je umístěn materiál, jehož autorská práva byla podle vás porušena;
 • Vaše prohlášení, že máte dobré důvody k přesvědčení, že sporné použití není majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo podle práva povoleno; 받는 사람
 • Vaše místopřísežné prohlášení, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jménem vlastníka autorských práv jednat. Ochráncem autorských práv společnosti Mannatech podle zákona DMCA pověřeným oznamováním stížností na porušení autorských práv na webu je náš hlavní právní zástupce, kterého lze kontaktovat na adrese:
  법무 자문위원
  마나텍, 법인
  1410 레이크 사이드 파크 웨이, 플라워 마운드, TX 75028 미국
  이메일: legalservices@Mannatech.com

텐토 웹

Tento web má sídlo ve městě Flower Mound, Texas, USA. Společnost Mannatech netvrdí, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou vhodné k publikování a že mohou být legálně stahovány mimo Spojené státy. Přístup k materiálům nemusí být pro některé osoby v určitých zemích legální. Pokud na tento web vstupujete mimo Spojené státy, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte za dodržování zákonů ve vaší příslušné jurisdikci. _x000B_Chápete a souhlasíte s tím, že:

  • Produkty Mannatech nejsou vytvořeny k používání při léčbě onemocnění a nenahrazují péči lékaře nebo předepsanou léčbu. Produkty Mannatech nejsou určeny k léčbě, ošetřování nebo prevenci jakékoli choroby.
  • Jakákoli tvrzení týkající se produktů, které podávají jednotlivci v obsahu tohoto webu, jsou založena na jejich osobní víře anebo zkušenostech po použití produktů Mannatech a společnost Mannatech se zříká veškeré odpovědnosti za taková tvrzení, která mohou být učiněna. Tyto zprávy nebyly ověřeny a nejsou prezentovány tak, aby poskytovaly vyvážený pohled podle dostupných vědeckých poznatků. Jsou to prohlášení jednotlivých osob, které je vydávají, nikoli prohlášení společnosti Mannatech.
  • Jakékoli zneužití tohoto webu bude mít za následek postih v souladu s firemními zásadami a postupy společnosti Mannatech a případné řízení vůči takovému zneužití bude ponecháno výlučně na uvážení společnosti Mannatech.
  • 모든 효과적인 조치를 취하는 동시에 대중이 단일하고 통일된 이메일 주소를 받을 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 당사자 간의 협력은 이메일 주소의 효과에 대한 공통의 이해를 바탕으로 이루어져야 합니다.

Platné Právo a Soudní Příslušnost

Tyto podmínky webu a veškeré transakce podle nich budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy státu Texas, které se vztahují na uzavřené smlouvy a mají být plně vykonávány v rámci státu Texas, aniž by se uchylovaly k jeho kolizním právním předpisům. Souhlasíte s tím, že jakákoli právní žaloba nebo stížnost proti nespravedlnosti plynoucí z těchto smluvních podmínek nebo vztahujících se k nim bude podána pouze u státního nebo federálního soudu v okrese Dallas v Texasu a že tímto s neodvolatelným a bezpodmínečným souhlasem uznáváte výhradní pravomoc těchto soudů při jakémkoli sporu, žalobě nebo řízení v souvislosti s těmito podmínkami.

포드미네크 개정

Společnost Mannatech si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoliv provést změny nebo úpravy těchto podmínek webu, které se mohou týkat vás nebo jakékoli části podmínek, a ustanovit nové podmínky. Takové změny, úpravy, dodatky nebo výpustky budou mít okamžitou účinnost. Pokaždé, když web použijete, se na vaše použití budou vztahovat ustanovení uvedená v těchto podmínkách webu. Uživatelé webu musí pravidelně kontrolovat změny v podmínkách webu. Vaše pokračující používání tohoto webu po zveřejnění změn podmínek webu na tomto webu nebo jinými způsoby, kterými se o těchto změnách dozvíte, znamená, že tyto změny přijímáte.

Žádné Záruky

WEB A MATERIÁLY ZDE OBSAŽENÉ JSOU POSKYTOVÁNY TAK, "JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU, VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU NEBO DAT DISTRIBUOVANÝCH, STAŽENÝCH ČI NAČTENÝCH Z WEBU NEBO SKRZE NĚJ SE DĚJE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST MANNATECH ODMÍTÁ PŘEVZÍT VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, OPRÁVNĚNÍ A NEPORUŠENÍ, POKUD JDE O INFORMACE, MATERIÁLY A OBSAH NA WEBU. SPOLEČNOST MANNATECH NETVRDÍ A NEZARUČUJE, ŽE MATERIÁLY NA WEBU JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ, AKTUÁLNÍ, SPOLEHLIVÉ NEBO BEZCHYBNÉ.

SPOLEČNOST MANNATECH NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ TÝKAJÍCÍ SE CENY, TEXTU NEBO FOTOGRAFIE. NEMŮŽEME POTVRDIT ANI NEZARUČUJEME, ŽE WEB NEBO JEHO SERVER(Y) NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY, VČETNĚ OBSAHU, KTERÝ JE ZASÍLÁN TŘETÍMI STRANAMI. MUSÍTE POUŽÍVAT OBOROVĚ UZNÁVANÝ SOFTWARE, ABYSTE MOHLI DETEKOVAT A LIKVIDOVAT VIRUS Z JAKÉHOKOLI STAŽENÉHO SOUBORU.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, TAKŽE NĚKTERÁ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

Omezené Ručení

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI SANKČNÍ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT), AŤ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, KVŮLI PŘEČINU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI), PODÍLU NA MAJETKU APOD., VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TENTO WEB NEBO MATERIÁLY NA NĚM SE NACHÁZEJÍCÍ ANEBO ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POZMĚNĚNÍ DAT. STRANY UZNÁVAJÍ, ŽE TOTO JE MOŽNÉ ROZDĚLENÍ RIZIKA.

Odkazy Na Weby Třetích Stran

Tento web a případně i jiný oficiální web společnosti Mannatech mohou obsahovat odkazy na weby vlastněné nebo provozované jinými stranami než společností Mannatech. Společnost Mannatech poskytuje tyto odkazy pouze pro pohodlí uživatelů a nepodporuje zde uváděné společnosti ani obsah odkazovaných webů. Společnost Mannatech je nekontroluje a neodpovídá za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů ani za bezpečnost těchto webů.
Majitelé webů, kteří si přejí propojit své stránky s webem společnosti Mannatech, musejí předem získat písemné povolení od oddělení globálního řízení značky společnosti Mannatech.

Shromažďování a Využívání Informací

Na většině oddílů našeho webu shromažďuje společnost Mannatech osobní údaje od našich návštěvníků na dobrovolném základě. Nepožadujeme takové informace, aby zákazníci získali přístup na náš web. Návštěvníci však mohou poskytnout určité osobní údaje, aby se mohli účastnit některých našich programů, nabízených na našem webu. Osobní údaje přijaté od každého návštěvníka budou použity výhradně pro interní marketingové účely a nebudou prodávány třetím osobám.

수보리 쿠키

Společnost Mannatech může využívat technologii souborů "cookie" k získávání neosobních informací od svých internetových návštěvníků. Jedná se o informační soubory, které váš webový prohlížeč automaticky využívá z vašeho počítače při návštěvě webových stránek. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale mohou být nakonfigurovány tak, aby je nepřijímaly, ani neuváděly, kdy byl soubor cookie odeslán. V tomto procesu nestahujeme osobní informace ani neposkytujeme tyto informace třetím osobám. Soubory cookie nám umožňují na míru přizpůsobit vaše uživatelské rozhraní pro urychlení navigačního procesu a zkvalitnit obsah, přitažlivost a efektivitu stránek podle vašich zájmů. Pokud je váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby soubory cookie odmítal, nebudete moci plně využívat funkce našeho webu.

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.